vypínače, zásuvky a elektroinštalačný materiál

+421 907 722 466

Telefonická objednávka & informácie

0 produktov v cene 0 €

Košík

Obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky spoločnosti BUČO, s.r.o. zo sídlom Fedinova 18, 851 01 Bratislava IČO : 35778571 IČ DPH: SK2020255798, zapísaná v OR Bratislava I, oddiel: S.r.o., vložka 20800/B ( ďalej len predávajúci) upravujú vzájomné obchodné vzťahy medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci) vzniknuté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 

2. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy
Objednávanie tovaru kupujúci realizuje po krokoch :
Prvý krok: výber tovaru a vloženie do košíka tlačítkom : Pridať do košíka. Po ukončení výberu má možnosť kupujúci skontrolovať obsah košíka a cenu tlačítkom: Košík
Druhý krok:
V druhom kroku kupujúci uvedie pravdivé fakturačné a kontaktné údaje na základe ktorých bude vystavený daňový doklad a doručený tovar.
Tretí krok:
V tomto kroku zakliknutím kupujúci určuje zakliknutím spôsob platby a dopravy
Štvrtý krok:
Rekapitulácia kde si kupujúci skontroluje fakturačnú adresu, adresu dodania, druh a počet objednávaného tovaru, cenu za tovar po položkách a celkovo vrátane dopravy.
Kliknutím na tlačítko: Záväzne objednať, kupujúci odošle objednávku na mail predávajúceho. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín od jej odoslania.


3. Potvrdenie objednávky
Predávajúci na základe prijatej objednávky elektronickou formou, zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na uvedený e-mail. Potvrdenie objednávky obsahuje zoznam objednávaného tovaru po položkách v cenu bez a s DPH a celkovú cenu s DPH navýšenú o dopravné náklady v prípade, ak tovar bude zaslaný kupujúcemu prostredníctvom kuriernej spoločnosti. Potvrdenie objednávky obsahuje aj termín predpokladanej dodávky.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

Cena tovaru je uvádzaná pri každej položke s DPH. Cenu objednávaného tovaru si môže kupujúci priebežne kontrolovať v obsahu nákupného košíka. Táto cena nezahŕňa dopravné náklady.
Celková cena nakupovaného tovaru je uvedená v potvrdení objednávky a zahŕňa aj prípadné dopravné náklady.
Ak objednávaný tovar je pripravený , predávajúci kontaktuje kupujúceho.

5. Formy úhrady kúpnej ceny tovaru

Úhrada kúpnej ceny tovaru môže byť realizovaná
a. v hotovosti pri osobnom odbere – možnosť platby v hotovosti alebo platobnou kartou
b. dobierkou pri zaslaní tovaru na adresu uvedenú kupujúcim – platba v hotovosti ( faktúra je obsahom balíka)
c. prevodom : úhrada proforma faktúry pred dodaním tovaru

6. Preprava a dodanie tovaru
Pri preprave tovaru kupujúcemu si predávajúci účtuje dopravné náklady takto:
- osobný odber - bez poplatku
- dopravné náklady v rámci Slovenskej republiky pri objednávke tovaru menej ako za 60€ s DPH sú spoplatnené sumou 6,00€ s DPH
- dopravné v rámci Slovenskej republiky pri objednávke tovaru nad 60€ - bez poplatku
Dodávku tovaru kupujúcemu zabezpečuje kurierska spoločnosť. Kuriér doručí tovar na adresu uvedenú v objednávke v dohodnutom čase a kontaktuje osobu uvedenú v objednávke.

7.Reklamácie
Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielku. V prípade poškodenia musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. Ak je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu.
Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky skontrolovať úplnosť a nepoškodenosť tovaru voči faktúre. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený, kupujúci túto skutočnosť ohlási bezodkladne predávajúcemu (bratislava@buco.sk , 0907 722 466)

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení zašle kupujúci predávajúcemu mailom. Kupujúci je povinný zaslať alebo doručiť tovar predávajúcemu v kompletnom nepoužitom a nepoškodenom stave. V prípade úhrady kúpnej ceny tovaru alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Formulár - vrátenie tovaru

9. Spracovanie osobných údajov


Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.

Potvrdenie o registrácií informačného systému osobných údajov TU
Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
anna.dubekova@soi.sk
ba@soi.sk